Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Biblioteka Publiczne w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 9, 86-050 Solec Kujawski
 • przez e-mail: dyrektor@soleckujawski.pl
 • telefonicznie: +48 52 387 01 52.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: : Biblioteka Publiczne w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 9, 86 – 050 Solec Kujawski
 • przez e-mail: iodo@informatyksolec.pl
 • telefonicznie: +48 535 325 817

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia zapotrzebowania na usługę tłumaczenia języka migowego podczas wizyty w Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim w Solcu Kujawskim.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) w związku z art. 6 ust 1 lit. c RODO.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną w Solcu Kujawskim przez minimum 10 lat, następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Solcu Kujawskim przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

W niektórych sytuacjach Dyrektor ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów. Burmistrz może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

1)      osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
2)      podmiotom przetwarzającym – którym Dyrektor zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
3)      innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, hostingodawcom itp.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych powyżej
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Dyrektorowi, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a.

Z powrotem do góry