KLAUZULA INFORMACYJNA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOLCU KUJAWSKIM

 

Na   podstawie  art. 13  ust. 1  i  2 ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia

27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim informuje, że:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Dyrektor Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe Administratora to: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 9 , 86-050 Solec Kujawski, tel. 52 387 01 52, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.       Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel. 535-325-817, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

3.       Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka aby:

1)      wykonywać zadania statutowe Biblioteka Publiczna w Solcu Kujawskim realizowane w interesie publicznym,

2)      wypełniać obowiązki prawne ciążące na Administratorze,

3)      prowadzić działania promocyjne, marketingowe,

4)      wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną oraz związane z nimi rozliczenia finansowe lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

 

4.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie odpowiednio:

1)      niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2)      niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. ustawy z dnia  27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,   art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3)      niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

4)      tzw. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów promocyjnych i marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5)      Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu, prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

5.       W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów, w tym na współpracę przy wykonywaniu zadań statutowych Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim. Administrator może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

1)      osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

2)      podmiotom przetwarzającym – którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych,

3)      innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, hostingodawcom, współorganizatorom konkursów itp.

 

6.       Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

 

7.       Ma Pani/Pan prawo do:

·         żądania udostępniania swoich danych osobowych,

·         ich sprostowania,

·         ich usunięcia,

·         ograniczenia przetwarzania,

·         przenoszenia danych osobowych,

·         cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,

·         wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

8.       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a.

 

9.       Uprawnienia, o których mowa w punktach 7 i 8 może Pani/Pan realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim bądź zawarcia umowy albo załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania a w przypadku rozliczeń finansowych – danych niezbędnych do wystawienia dokumentów księgowych, nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3.

 

11.   Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.