Regulamin czytelni

§1

1.    Z czytelni mogą korzystać  wszyscy obywatele, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami  biblioteki.

2.    Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

3.    Użytkownik pozostawia u dyżurnego bibliotekarza dokument z fotografią ważny na dany okres.

4.    Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

5.    Użytkownik  jest zobowiązany wpisać się do zeszytu czytelni.

6.    W czytelni zajmuje się miejsce przy stolikach.

7.    W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

 

§2

 

1.    Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

2.    Z księgozbioru podręcznego użytkownik korzysta na miejscu, za pośrednictwem bibliotekarza.

3.    Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.

4.    Książki spoza księgozbioru podręcznego oraz roczniki czasopism, czytelnik zamawia u bibliotekarza.

5.    Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z książki dostarczonej mu spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w czytelni przez trzy dni do dyspozycji czytelnika.

6.    Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

7.    Książek i oprawionych czasopism nie wolno wynosić z czytelni.

8.    Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.

9.    Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w zasobach naszego księgozbioru, biblioteka informuje, w której z bibliotek na terenie naszego miasta lub Bydgoszczy może znajdować się poszukiwana pozycja.

 

 

 

§3

 

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na określony temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

 

§4

 

Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

 

§5

 

1.    Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.

2.    Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§6

 

Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków.

 

§7

 

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski.

 

 

Czytany 2495 razy